Disclaimer


Algemeen
Aan de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorg besteed. Alle informatie op deze website is nadrukkelijk onder voorbehoud. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

Informatie van derden
Het volgen van hyperlinks naar internetsites van derden is voor eigen risico. Bouwinvest aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op website van derden is door Bouwinvest niet geverifieerd.

Beperking van aansprakelijkheid
Bouwinvest aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website, inclusief de hierin opgenomen informatie en aanbevelingen. De inhoud van deze website kan te allen tijde zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Verder is Bouwinvest niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van deze website, en voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd, en/of niet tijdig ontvangen en/of verzenden van e-mailberichten. Bouwinvest is evenmin aansprakelijk voor schade en/of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van deze website zouden kunnen ontstaan.

Intellectuele eigendom
Alle auteursrechten, patenten, intellectuele en ander eigendom, en toestemmingen op dat gebied die van toepassing zijn op de inhoud van de website, behoren toe aan en zijn verkregen door Bouwinvest. Deze rechten zullen niet overgaan op personen die toegang verkrijgen tot deze informatie.

Toepasselijk recht
Nederlands recht is van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Amsterdam.

Indien anderstalige versies van deze disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Contactgegevens
Bouwinvest Real Estate Investors B.V., Amsterdam, La Guardiaweg 4, 1043 DG Amsterdam, T 020 6771600, E info@bouwinvest.nl, Kamer van Koophandel nummer 34180506, BTW nummer 8111.01.903.